Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
Къде се подават документите за кандидатстване?

Адреси, на които може да се подават документи за кандидатстване

ИСУН 2020

Адреси на управляващите органи (УО) на финансиращите програми:

ОП "Добро управление"

Управляващ орган на ОП "Добро управление"

Дирекция „Оперативна програма „Добро управление" в Министерството на финансите.
Отдел „ Програмиране, търгуване и договаряне”
София 1040, ул. „Г. С. Раковски” 102
тел.: +359 2 985 95 501
факс: +359 2 985 95 502

ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Управляващ орган на ОП “Иновации и конкурентоспособност"

Министерство на икономиката и енергетиката

ГД „Европейски Фондове за Конкурентоспособност“

България, София

Ул. „6-ти Септември“ № 21

Телефон:  + 359 2 80 75 336

Fax. +359 2 93 29 299

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

 Управляващ орган на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

Министерство на образованието и науката

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A
Административно обслужване
8:30 ч. - 19:00 ч.

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

ОП "Околна среда"

Управляващ орган на ОП на“Околна среда”

Министерство на околната среда и водите
Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“

Бул. Мария Луиза - 22 
София 1000 
Факс: 02 980 6729
ope@moew.government.bg

ОП "Развитие на човешките ресурси"

Управляващ орган на ОП “Развитие на човешките ресурси”

"Министерство на труда и социалната политика
Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”

1051 София
ул. „Триадица” № 2
тел: +3592 8119600
тел: +3592 9329510
факс: +3592 9816978
е-mail: efipp@mlsp.government.bg
http://еf.mlsp.government.bg/

За допълнителна информация може да се обръщате към регионалните офиси на ГД ЕФМПП


МЕЖДИННИ ЗВЕНА

Министерство на образованието и науката
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”

1113 София
бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1
тел: +3592 8720704
факс: +3592 8720704
е-mail: infosf@mon.bg
http://sf.mon.bg/


Агенция за социално подпомагане

1051 София
ул. „Триадица” № 2
тел: +3592 8119694
факс: +3592 8119689
е-mail: asppr@asp.government.bg
http://www.asp.government.bg/


Агенция по заетостта
Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти”


1303 София
ж.к. „Възраждане”, ул. „Антим I” №14
тел: +3592 9867802
е-mail: efip@az.government.bg
http://ophrd.az.government.bg/

За допълнителна информация може да се обръщате към регионалните офиси на АЗ                                                     


ОП "Региони в растеж"

Управляващ орган на ОП “Региони в растеж”

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие"

1303, София, България

бул. "Тодор Александров" 109

Тел: 9405 439                           
Факс: 9405 383
e-mail: oprd@mrrb.government.bg

ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура"

Управляващ орган на ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура”

Министерство на транспорта
Дирекция „Координация на програми и проекти"

София 1000, ул. „Дякон Игнатий" 9

Тел.: 00359 2 9409 421; 
         00359 2 9409 422;      

Факс: 00359 2 9409 795

е-поща: optransport@mtitc.government.bg
Интернет страница: http://www.mtitc.government.bg/


Програма за развитие на селските райони (ПРСР)

Управляващ орган на ПРСР - ДФЗ
Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция
Адрес: София 1618
бул. "Цар Борис III" 136

Телефон: 02/ 8187 100; 02/ 8187 202
E-mail: chastni_prsr@dfz.bg

Областни дирекции на ДФЗ

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.