Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
Кой може да кандидатства?

Бенефициери


За финансиране на проектни предложения по различните програми могат да кандидатстват следните бенефициери:

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 • Земеделски производители (стопани) – мерки: 4.1; 4.2; 4.4; 6.1; 6.2; 6.4; 10; 11.1; 11.2; 13; 14;
 • Земеделски стопани, физически или юридически лица, стопанисващи земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000 – мярка: 12.1;
 • Земеделски стопани, физически или юридически лица, стопанисващи земеделски земи, попадащи в обхвата на речен басейн с план за управление – мярка: 12.3;
 • Групи на производители – мерки: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4;
 • Предприятия физически и юридически лица –- мярка: 4.2;
 • ЕООД – мярка: 6.1;
 • Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите – мерки: 6.2; 6.4;
 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите – мерки: 6.2; 6.4;
 • Общини – мерки: 4.3; 7.2; 7.4; 7.5;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – мерки: 7.2; 7.4;
 • Читалища – мярка: 7.2;
 • Държавни или общински предприятия – мярка: 7.4;
 • Търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е държавата и/или общината – мерки: 7.4;
 • Местни поделения на вероизповеданията – мярка: 7.6;
 • Държавни предприятия, свързани с управлението на водите в земеделските земи – мярка: 4.3;
 • Юридически лица, регистрирани по Търговския закон, с предмет на дейност експлоатация на хидромелиоративен фонд и доставка на вода за напояване – мярка: 4.3;
 • Сдружения за напояване, регистрирани по Закона за сдружения за напояване – мярка: 4.3;
 • Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ – мярка: 7.3;
 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията собственици на земеделски и неземеделски земи – мерки: 8.1; 8.2;
 • Общини собственици на/управляващи земеделски и неземеделски земи – мерки: 8.1; 8.2;
 • Юридически лица, управляващи земеделски и неземеделски земи – мерки: 8.1; 8.2;
 • Сдружения на публични или частни собственици на земи – мерки: 8.1; 8.2;
 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията – собственици на горски територии – мерки: 8.5; 8.6; 8.7; 15.1; 15.2;
 • Общини собственици на/управляващи горски територии – мерки: 8.5; 8.6; 8.7; 15.1; 15.2;
 • Юридически лица, управляващи държавни горски територии – мерки: 8.5; 8.6; 15.1; 15.2;
 • Юридически лица – наематели на горски територии – мерки: 8.5; 8.6; 15.1; 15.2;
 • Сдружения на горепосочените 4 - мерки: 8.5; 8.6; 15.1; 15.2;
 • Сдружения на частни собственици на горски територии или общини – мярка: 8.7;
 • МСП – мярка: 8.7;
 • Горски стопани, доставчици на услуги – мярка: 8.7;
 • Групи и организации на производители, които отговарят на  определението „малки и средни производители” и са официално признати до края на 2020 г. въз основа на бизнес план – мярка: 9;
 • Физически или юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски площи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000 – мярка: 12.2;
 • Научни институции за дейността „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ – мярка: 10;
 • Оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, които изпълняват конкретен иновативен проект – мярка: 16.1;
 • Юридически лица, обединяващи участници, които осъществяват хоризонтално и вертикално сътрудничество за изграждането и развитието на къси вериги на доставки или местни пазари и за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари – мярка: 16.4;
 • Местни общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР в периода 2007 – 2013 г. (не са изпълнявали подмярка 431-2 или мярка 41 и подмярка 431-1) за дейности по т. А и т. Б – мярка: 19.1;
 • Местни групи за действие или общности, прилагали подхода ЛИДЕР през програмния период 2007 – 2013 г. на територия или част от територия, за която се кандидатства, (изпълнявали са подмярка 431-2 или мярка 41 и подмярка 431-1) за дейности само по т. Б – мярка: 19.1;
 • Местни групи за действие, местни заинтересовани лица с проекти към стратегията за водено от общностите местно развитие – мярка: 19.2;
 • Местни групи за действие, одобрени от УО – мерки: 19.3; 19.4;
 • Организации, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари – мярка: 1.1;
 • Организации, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности мярка: 1.2;
 • Организации, които предоставят трансфер на знания чрез посещение на земеделски стопанства – мярка: 1.3;
 • Доставчици на консултантски услуги – мярка: 2.1;
 • Доставчиците на обучение за консултанти, които се определят като обучаващи организации по подмярка 2.3 – мерки: 2.3.


ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ СТОПАНСТВА


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

 • Микро, малки, средни и големи предприятия или техни обединения, включително партньорства с научноизследователски организации;
 • Патентно ведомство;
 • Агенции и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на НИРД и иновации в бизнеса;
 • София Тех Парк (или негов правоприемник);
 • Офиси за технологичен трансфер;
 • Клъстери;
 • Стартиращи (новорегистрирани) и съществуващи предприятия в определените в Националната стратегия за насърчаване на МСП сектори, както и предприятия, развиващи своята дейност в областта на здравеопазването, процесите, свързани със застаряването на населението, културните и творчески индустрии и др.;
 • Съществуващи микро, малки и средни предприятия в секторите (съгласно определените сектори в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г.);
 • Клъстери с потенциал за добавена стойност за растеж;
 • Приложими институции и организации на бизнеса, както и такива, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата;
 • Съществуващи предприятия на територията на страната, които към момента са с най-голям ефект върху енергийната неефективност на българската икономика;
 • МИЕ за изграждането на междусистемната газова връзка България-Сърбия;
 • МСП от преработващата промишленост.


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"

 • Дирекция „Обновяване на жилищните сгради”, МРР/ фонд за жилищно обновяване;
 • 67 общини, съгласно раздел 4.2 „Устойчиво градско развитие“ от програмата;
 • Колежи, университети и юридически лица, които управляват студентски общежития;
 • Финансови инструменти;
 • МОН за училищата държавна собственост към МОН;
 • МЗХ за училищата държавна собственост към МЗХ;
 • МК за училищата държавна собственост към МК;
 • МФВС за спортните училища, собственост на МФВС;
 • Висши училища;
 • Общини за общинска образователна инфраструктура от национално и регионално значение;
 • МЗ за регионална здравна инфраструктура;
 • МЗ за медико-социални домове за грижи;
 • Общини за общинска здравна инфраструктура;
 • Министерство на културата – за обектите държавна собственост в управление на МК;
 • Религиозни институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица – за обектите, собственост на съответните религиозни институции и техните местни поделения - юридически лица;
 • Общини – за обектите общинска собственост (или за държавна собственост с предоставено право на управление на общините), включително в партньорство с неправителствени организации за дейности за развитие на регионални туристически продукти;
 • Общини в съответствие с Методологията за приоритизиране на свлачищни обекти;
 • Управляващ орган на ОПРР 2014-2020;
 • Бенефициери на ОПРР 2014-2020.

Към всички видове бенефициери в съответните мерки или процедури на дадена програма има специфични изисквания за допустимост. За да ги видите, кликнете върху цифрата индекс на съответната мярка или процедура в интересуващата Ви програма и група бенефициери.


Начало


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.