Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
ДРУГИ УСЛУГИ

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ДРУЖЕСТВА

Вписване на промени в обстоятелствата на дружества

         В Търговския регистър подлежат на вписване промените в обстоятелствата на търговците – промяна на фирмата, седалището или адреса на управление на дружеството, промяна на срока, за който дружеството е учредено, или промяна в предмета на дейност, промяна на съдружник, прехвърляне на дружествен дял на съдружник или на трето лице, промяна в начина на управление и представляване на дружеството, както и промяната на лицето (лицата), представляващо дружеството, промяна в размера на капитала на дружеството, преобразуване на дружеството, прехвърляне на предприятие от дружеството; залог на търговско предприятие; залог на дружествен дял; запор на дружествен дял; прекратяване на дружеството, обявяване на дружеството в несъстоятелност, заличаване на дружеството.


Назад

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.