Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
ДРУГИ УСЛУГИ

ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

Финансови услуги

„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД  предлага следните финансови услуги:

 • Финансов анализ
 • Бюджетиране
 • Организиране и оптимизиране на вътрешните процеси и правила на работа във Вашата фирма 
 • Независим финансов одит
 • Финансови консултации
 • Финансов контрол.


Финансов анализ

Финансовите коефициенти са пътеводители в управлението на фирмите – те осигуряват постигане на поставените цели и покриване на заложените стандарти; помагат на мениджърите, като ги водят към най-ефективните краткосрочни решения и най-печелившите дългосрочни стратегии.

Точният анализ на финансовите коефициенти дава отговор на ключови за бизнеса въпроси:
     По-богати ли сме, с това което правим, и струва ли си да го правим?
     Как да покриваме краткосрочните си задължения, като в същото време оставаме с добра ликвидност?


Финансовият анализ се базира на информацията, съдържаща се в счетоводния баланс, отчета за приходите и разходите и отчета за паричния поток. Нашата задача е да изчислим и представим в разбираем вид финансовите показатели, което Ви дава реална представа за здравословното състояние на фирмата и нейната позиция спрямо конкуренцията.


Бюджетиране

Бюджетирането е основен инструмент за развитие на бизнеса, за подобряване на рентабилността и спечелване на предимства в силно конкурентната среда на съвременната икономика. То е неизменна част от стратегическото планиране и управление на фирмата. Бюджетирането е една от най-трудоемките и отговорни дейности, извършвани от мениджърите, която изисква от тях както умение за вникване в същността на процеса, така и умение за привеждането му в съответствие с основните цели на фирмата. Доброто познаване от мениджърите на бюджетирането като система за планиране, контрол и анализ на паричните потоци и финансовия резултат им гарантира успех при определянето на дългосрочните цели на фирмата, размера на необходимите ресурси и начина, по който ефективно могат да направляват посоката на развитие на фирмата. 


Изготвянето на бюджет преминава през няколко етапа:

 • Запознаваме се в детайли с Вашия бизнес.
 • Фиксираме основните разходни центрове.
 • Анализираме информацията за 1 година назад. Това е необходимо, за да установим обичайните разходи на всеки разходен център.
 • Вашите търговски мениджъри дават прогнозни приходи по групи стоки/продукти/услуги. Тук трябва да се анализират приходите за 1 година назад, да се съобрази пазарната конюнктура, конкуренцията и т.н.
 • Изготвяме крайния вариант на бюджета, като представяме в дървовидна структура приходите и разходите – започваме с разходите и приходите по основни пера и стигаме до най-малките им съставни части.


За изготвянето и следенето на изпълнението на бюджета от съществена важност е аналитичността на входящата информация и спазването на счетоводната политика в бъдеще, за да  е налице съпоставимост на информацията.


Организиране и оптимизиране на вътрешните процеси и правила на работа във Вашата фирма

Нашият опит ни дава сигурност, че можем да Ви бъдем полезни в изграждането или коригирането на Вашите вътрешни правила на работакато ги организираме и оптимизираме.

Нашата цел е:
 
 • да минимизираме вероятността от умишлени злоупотреби на служителите;
 • да минимизираме вероятността от технически грешки;
 • да осигурим ясна и пълна отчетност.


Етапи на работа:


1. Заснемаме и описваме Вашия начин на работа във всички отдели.
2. Извършваме оценка на човешките  ресурси.
3. Дефинираме ясно задълженията и отговорностите на служителите.
4. Предлагаме Ви в писмена форма изготвените процедури.


Независим финансов одит

Съгласно Закона за счетоводството на независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на:
 • акционерни дружества и командитни дружества с акции;
 • предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа,
 • кредитни институции;
 • застрахователни и инвестиционни предприятия;
 • дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове.


Извън посочените по-горе на финансов одит подлежат предприятията, които в текущата или в предходната година надвишават показателите по два от следните критерии:

 • балансова стойност на активите към 31 декември  1,5 млн. лв.
 • нетни приходи от продажби за годината 2,5 млн. лв.
 • средна численост на персонала за годината 50 души.


Финансови консултации

ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД предлага следните финансови и данъчни консултации:

 • планиране на осигурителните и данъчните задължения;
 • анализ и планиране на паричните потоци на дружеството и свързаните с товa:

               покупки
              – продажби
              – разходи за данъци
              възникване и погасяване на кредити и задължения

 • закупуване на активи, инвестиции, участие в търгове, конкурси, обществени поръчки;
 • формиране на себестойност на дейностите на клиента (продукция, стоки, услуги) и оптимизиране на разходите;
 • сключване на договори с доставчици и клиенти, застраховки, кредити и други търговски сделки;
 • трудово-правни отношения на клиента.Финансов контрол

„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ ООД извършва финансов контрол в следните направления:

 • В зависимост от специфичните особености на обекта и методите, които се използват, се разграничават документален и материален (фактически) контрол. Документален е контролът върху счетоводната документация и счетоводните записвания. Материален е контролът върху фактическото състояние. При него се търсят разликите между налични количества и количествата, отразени в документите
 • В зависимост от спецификата на контролните функции се извършват два типа контрол – финансов (счетоводен) и управленски (административен).. Финансовият контрол се упражнява по отношение на надеждността на финансовите отчети и опазването на активите. Управленският контрол се упражнявавърху спазването на нормите на организацията. При него се проверява целесъобразността, която включва три елемента от ключово значение за контрола: икономичност, ефективност и ефикасност. Икономичността представлява придобиването с най-малкоразходи на ресурси, използвани за дейността,при спазване на изискванията за качество. Ефективността се определя като степента на постигане на целите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати. Ефикасността е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността
 • Формата е начинът на организиране на контролната дейност. Съществуват основни и конкретни форми на контрола. Критерий за определяне на основните форми е времето. По този признак се разграничават предварителен, текущ и последващ контрол.

 Предварителният контрол се проявява при подготовкатана процесите и създаването на условията за постигане на целите. Той има значение главно за предотвратяване на негативните явления. При него има най-голяма степен на превантивност. Формите за упражняването на предварителния контрол са предупреждение (чрез създаване на контролни органи), проверка на бюджети, предприемане на инициативи за изменение на нормите и др..
 Текущият контрол се осъществява едновременно с протичащата дейност. Той се характеризира с пълнота, изчерпателност, постоянност и оперативност. При него се проверява цялата дейност. Целта е да се спре отрицателното развитие на процесите в контролираната система. В този смисъл той също има превантивни функции. Характеристиките на текущия контрол дават основание да се твърди, че той е присъщ за вътрешния управленски контрол.
 Последващият контрол е контролът след събитието, когато процесите са завършени и резултатите са получени. Той се характеризира с констативност и периодичност. Въпреки това при него също е налице елемент на превантивност. Той действа предупредително по отношение на бъдещи отклонения от нормите.

 • Основните форми на контрол се реализират чрез конкретни форми като проверка, надзор, инспекция, ревизия и одит.

- Проверката е както самостоятелна форма на контрол,така и част от другите конкретни форми. Чрез нея се констатират факти, които имат отношение към спазването на нормата. В резултат на извършената проверка се установява съответствие или отклонение от нормата на поведение. Тя се извършва след получаване на резултатите. В този смисъл тя представлява последващ контрол.
-
 Инспекцията и надзорът се използват като синоними. Понятието инспекция произлиза от латинската дума „inspektio, което в превод означава ‘надзор, преглед, ревизия’. Надзорът е външен контрол. При него контролиращият орган е извън системата. Той няма управленски функции. Проверката цели да се установят спазването на законите, а не целесъобразността на стопанските операции.
-
 Понятието ревизия произлиза от латинската дума „revisio, която буквално означава ‘повторен преглед’. В съвременната литература по контрол тя най-често се представя като изчерпателно изследване с цел установяване на спазването на нормата. Тя се насочва към миналата дейност. Основава се предимно на документален контрол, но включва и инвентаризация.

Ревизията бива финансова и данъчна. Финансовата ревизия обхваща цялостната финансово-стопанска дейността на предприятието. Данъчната ревизия проверява фактите, имащи значение за данъчното облагане. В съвременната българска практика съществува данъчна ревизия. Финансовата ревизия все повече се замества с понятието финансов одит.

 • Освен видовете и формите на контрол, интерес представляват и подходите за избор на обектите за проверка. Проверката, независимо от формата на контрола, може да бъде изчерпателна и репрезантативна според това дали дадено контролно въздействие се насочва към всички или само към определени контролируеми признаци. Независимо дали се упражнява контрол върху цялата дейност или върху извадка, заключението се отнася за цялата система.


Цените са по договаряне и зависят от времето, което ни е необходимо!


Назад

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.