Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД

ЕВРОФИНАНСИРАНЕ

ЕВРОФИНАНСИРАНЕ


Възможности за финансиране през новия програмен период 2014 – 2020 г.

Полезни връзки и документи

Полезна информация за еврофинансиране

Програмен период 2007 – 2013 г. (стар)


      Получаването на безвъзмездно финансиране по европейски програми от структурните фондове на ЕС е свързано с редица изисквания и предпоставки. При споделяне на Вашата идея първо ще обсъдим нейната осъществимост, ще Ви насочим към програмата, по която имате реални шансове да получите финансиране, ще Ви консултираме как да я представите максимално добре, така че да постигнете набелязаните цели.

Нашите насоки и консултация са свързани с няколко основни аспекта на кандидатстването:

 • Отговор на въпроса: Покрива  ли Вашата организация критериите и условията за финансиране по дадена оперативна програма?;
 • Очертаване на необходимите  цели и изисквания, на които Вашето проектно предложение трябва да отговаря, за да  съответства на критериите и условията за допустимост и целите на оперативната програма;
 • Определяне на размера на допустимото финансиране, което можете да получите, включително авансови и междинни плащания;
 • Интензитет на помощта (процент на субсидията от общите допустими разходи) и процент на Вашето лично участие;
 • Допустимите разходи, които сте в състояние да направите по дадената процедура или мярка;
 • Времеви график и срокове, които трябва да спазите при изпълнението на проекта.

 

ИЗГОТВЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТА

При изготвяне на проекти по европейски програми ние се стремим да обосновем по най-подходящ начин идеята на нашия клиент, така че тя да бъде издържана в икономически, социален и финансов аспект. При подготовката на проектите изхождаме стриктно от изискванията на контролните органи за оперативните програми, по отношение на:

 • формулиране на наименованието на проекта;
 • определяне на общата и специфичната цел на проекта;
 • обосновка и доказване на необходимостта от проекта;
 • описание на проектното предложение и дейностите по проекта;
 • описание  на проекта във формуляра за кандидатстване;
 • формулиране на очаквани, обективно измерими крайни резултати след завършване на проекта;
 • изготвяне на бюджет или бизнесплан на проекта, в съответствие с конкретните изисквания на процедурата или мярката, по която се кандидатства;
 • изготвяне на финансов анализ и план на проекта;
 • обосноваване на устойчивостта на резултатите след реализирането на проекта;
 • окомплектоване на проектa, съгласно изискванията на конкретната процедура или мярка;
 • входиране на проекта в съответната регионална агенция.

 

УПРАВЛЕНИЕ  НА ПРОЕКТА

Целият цикъл на проекта е сложен процес, който не завършва с одобрението на проектното предложение. Пътят на проектите е съпътстван от редица бюрократични изисквания и процедури на административните органи, които могат да бъдат сравнително лесно обслужени с помощта на консултантската ни фирма.

За покриване на гореспоменатите изисквания можете да разчитате на съдействие в следните направления:

 • реализиране на процедурите за избор на изпълнители по различните дейности от проекта;
 • наблюдение на изпълнението на проекта и постигане на заложените резултати от Управляващия орган или междинното звено;
 • изготвяне на необходимата текуща документация, включително искания за плащания към Управляващия орган;
 • водене на кореспонденция с договарящия орган;
 • съставяне на необходимите текущи отчетни доклади и данни;
 • извършване на текущите финансови процедури;
 • изготвяне на финален технически и финансов доклад съгласно изискванията на договарящия орган.

 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА

Проектът се счита за завършен при изготвяне и представяне от страна на бенефициера на финален технически и финансов доклад съгласно изискванията на договарящия орган, в който са описани направените разходи и постигнатите конкретни резултати според първоначално зададените критерии.


Окончателното одобрение на този заключителен доклад е предпоставка за получаване на фактическите плащания от страна на договарящия орган по проекта към бенефициера.


Ние ще Ви подпомогнем във всяка стъпка при изготвянето и реализирането на Вашия проект -   от началната идея до получаване на субсидията и приключване на проекта.


Консултантска фирма „Евро Еко Консулт“ ООД гарантира на клиентите си пълна конфиденциалност и запазване на целостта на вътрешнофирмената информация.


Начало

 


 

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.