Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
Оперативни програми 2014 - 2020 г.

ОП „Региони в растеж“

ОП „Региони в растеж“Към момента няма публикуван окончателен вариант на програмата!


Актуални докумени

Одобрен вариант на ОП "Региони в растеж 2014-2020"Общ бюджет на програмата: 1 376 788 235
евро.

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие

Бюджет: 852 231 918 евро.

Приоритетната ос се състои от следните инвестиционни приоритети:
 • ИП 1.1: „Подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор”;
 • ИП 1.2: „Действия за подобряване на градската околна среда, за съживяване на градовете, за възобновяване и обеззаразяване на терените за вторично застрояване (включително преструктурираните зони), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума”;
 • ИП 1.3: "Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение";
 • ИП 1.4.: "Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище";
 • ИП 1.5.: "Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива  мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата".

Инвестиционнен приоритет 1.1. „Подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор”

Допустими дейности:

 • обновяване на общите части на многофамилни жилищни сгради и студентски общежития, като например: ремонт на следните основни елементи от конструкцията на сградата (покрив, фасада, дограма по фасадата, стълбищна клетка, външни и вътрешни коридори, входни врати и площадки, асансьори), вертикални технически инсталации (водоснабдителна, канализационна, електрическа, отоплителна, телекомуникационна, пожарни кранове) на сградата;
 • обновяване на административните сгради на държавната и общинската администрация като например: ремонт на следните основни елементи от конструкцията на сградата (покрив, фасада, дограма по фасадата, стълбищна клетка, външни и вътрешни коридори, входни врати и площадки, асансьори), вертикални технически инсталации (водоснабдителна, канализационна, електрическа, отоплителна, телекомуникационна, пожарни кранове) на сградите, ремонт и реконструкция на вътрешните помещения в сградите, санитарни възли;
 • дейности по конструктивно укрепване на многофамилните жилищни сгради, студентските общежития и административните сгради на държавната и общинска администрация;
 • внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради, студентските общежития и административни сгради на държавната и общинска администрация, включващи например топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване;
 • въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници на горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно;
 • предоставяне на заеми и гаранции за възстановими инвестиции за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в многофамилни жилищни сгради и студентски общежития;
 • обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на съществуващите сгради;
 • подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради.

Бенефициери

 • Дирекция „Обновяване на жилищните сгради”, МРР/ фонд за жилищно обновяване;
 • 67 общини, съгласно раздел 4.2 „Устойчиво градско развитие“ от програмата;
 • Колежи, университети и юридически лица, които управляват студентски общежития;
 • Финансови инструменти.

Инвестиционнен приоритет 1.2. „Действия за подобряване на градската околна среда, за съживяване на градовете, за възобновяване и обеззаразяване на терените за вторично застрояване (включително преструктурираните зони), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване на шума”

Допустими дейности:

Действия за подобряване на градската околна среда, обновяване на градовете, възстановяване и почистване на терените за вторично застрояване (включително зони за конверсия), и намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шума.


Градска среда

 • изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като например паркове, зелени площи, детски площадки, зоопаркове, градски площади, междублокови пространства, спортни площадки за свободен достъп и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, водни площи, статуи, паметници и други елементи от градското обзавеждане, изграждане и ремонт на обществени тоалетни;
 • изграждане, реконструкция, рехабилитация на физическите елементи на градската среда, като например пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези, надлези и мостове за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности, като поставяне на  указателни знаци, информационни табели и др.;
 • изграждане, рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и обществени паркинги;
 • инсталиране на енергоспестяващо улично осветление и осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като например поставяне на осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места и др.
 • въвеждане на системи за контролиран достъп в пешеходни зони на МПС, като например механични/хидравлични/ел.прегради недопускащи достъп на МПС в пешеходните зони, но спускащи се при подаден сигнал от линейка, пожарна, полицейски автомобил, автомобили за почистване, които позволяват влизане в тях и на други автомобили (например на доставчици на магазини и др.) в точно регламентирани часове в които е позволен достъп, връзка на системата със системата за видео наблюдение и т.н ;
 • създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания до сгради, в които е разположена общинската администрация.

Зони с потенциал за икономическо развитие

 • подобряване и реконструкция на съществуваща или строителство/ развитие на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса, като например комуникационна свързаност, строителство/ реконструкция/ рехабилитация на улици, осигуряващи достъп до и в индустриалните и бизнес зони, електроснабдяване, публично осветление, връзки към главната газоснабдителна, водоснабдителна и канализационна мрежа, поставяне на указателни знаци и информационни табели, охранителни системи до или в рамките на бизнес зоните и терените и др. в рамките на зоните с потенциал за икономическо развитие към ИПГВР;
 • строителство, обновяване, рехабилитация, реконструкция и ремонт на бизнес и индустриални зони в рамките на зоните с потенциал за икономическо развитие към ИПГВР, в т. ч. и на сгради;
 • внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.;
 • въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници на горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно;
 • озеленяване, места за отдих, велоалеи, паркинги за велосипеди и автомобили на работещите в зоните с потенциал за икономическо развитие;
 • обследвания за енергийна ефективност, конструктивни обследвания на горепосочените сгради;
 • подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради.

Мерките за енергийна ефективност и въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници не могат да се изпълняват самостоятелно, а единствено като част от останалите строително монтажни дейности по съответните обекти.

 
Бенефициери
 
 • 67 общини, съгласно раздел 4.2 „Устойчиво градско развитие“ от програмата;
 • Финансови инструменти.

Инвестиционнен приоритет 1.3. "Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение"

Допустими дейности:

 • строителство, реконструкция и ремонт на общински образователни институции“, например детски ясли и градини, основни и средни училища (напр. учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, общежития, интернет връзки), включително прилежащото дворно място;
 • доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване;
 • въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници на горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно;
 • бследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на сградния фонд;
 • одобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради.
 
Мерките за енергийна ефективност и въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници не могат да се изпълняват самостоятелно, а единствено като част от останалите строително монтажни дейности по съответните обекти.
 
Бенефициери
 
 • 67 общини, съгласно раздел 4.2 „Устойчиво градско развитие“ от програмата, за обекти в рамките на зоните за въздействие в 39 града от 1-во, 2-ро и 3-то ниво и на цялата градска територия в градовете от 4-то ниво, съгласно ИПГВР.

Инвестиционнен приоритет 1.4. "Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище"

Допустими дейности:

Социална инфраструктура

 • подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, чрез строителство, реконструкция, ремонт и  разширение на социалните жилища, в които да бъдат настанени представители на целевата група;
 • основен ремонт/реконструкция/изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на услуги в общността за възрастни хора и хора увреждания извън държавната политика за деинтитуционализация – дневни центрове, приюти, кризисни центрове, социални общежития и др, включително прилежащото дворно място;
 • основен ремонт/реконструкция/ изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на услуги в общността за деца извън  държавната политика за деинтитуционализация - центрове за работа с деца на улицата, кризисни центрове, дневни центрове, консултативни центрове и др., включително прилежащото дворно място;
 • доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване.

Спортна инфраструктура

 • строителство, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура, като например спортни зали, плувни басейни, футболни игрища, стадиони, комбинирани игрища за волейбол и баскетбол, тенис кортове  и др.
 
Културна инфраструктура
 • развитие на инфраструктурата в сферата на културата чрез строителство, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане например на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, опери, галерии, изложбени зали и  други обекти, свързани с културния живот, включително прилежащото дворно  място.
 
За всички групи дейности
 • внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.;
 • въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници на горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия, когато това е технически възможно и  икономически целесъобразно;
 • обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на горепосочените сгради;
 • подобряване достъпа за хора с увреждания до сградите обект на интервенция.
 
Мерките за енергийна ефективност и въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници не могат да се изпълняват самостоятелно, а единствено като част от останалите строително монтажни дейности по съответните обекти.

Бенефициери
Б
енефициери по група дейности социална инфраструктура
 • 67 общини, съгласно раздел 4.2 „Устойчиво градско развитие“ от програмата, за обекти в рамките на ИПГВР.
Бенефициери по група дейности „Спортна инфраструктура”
 • 39 общини, съгласно раздел 4.2 „Устойчиво градско развитие“ от програмата, за обекти в рамките на ИПГВР;
 • Финансови инструменти за обекти в рамките на ИПГВР за градовете от 1-во, 2-ро и 3-то ниво.
Бенефициери по група дейности „Културна инфраструктура“
 • 67 общини, съгласно раздел 4.2 „Устойчиво градско развитие“ от програмата, за обекти в рамките на ИПГВР;
 • Финансови инструменти, за обекти в рамките на ИПГВР.

Инвестиционнен приоритет 1.5. "Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата"

Допустими дейности:

 • разработване на планове за управление на трафика и внедряване на автоматизирани системи за управление и контрол чрез въвеждане и подобряване на системите за управление и информационно обслужване, като например центрове за управление на трафика, централизирана компютърна система, детекторни станции за превозни средства, дистанционно сменяеми информационни табла, кантари, комуникационни подсистеми), в т.ч. системи за видеонаблюдение за нуждите на центровете за градска мобилност и структурни звена на МВР по компетентност.
 • одобряване на достъпността на градските автобусни спирки и довеждащата до тях инфраструктура (подлези и надлези), като например платформи и асансьори за хора с увреждания, премахване на пречките за ориентация и информация, светлинно и звуково обявяване на спирките, ясно визуално означаване на линиите, разписания, разбираеми и за хора с намалено зрение, информация за незрящи и др.;
 • обновяване на транспортната инфраструктура, като например гнездовата и контактна мрежа, подобряване на спирки, бази за ремонт, поддръжка и оборудване;
 • развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации до по-отдалечени жилищни райони;
 • осигуряване на системи за защита от шума, като например осигуряване на трамвайните линии с антивибрационни и шумозащитни елементи;
 • разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт, използващи автобуси, трамваи, тролеи, които отговарят на европейската нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и използване на възобновяеми/алтернативни енергийни източници в градския транспорт.
 • рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и транспортна инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, надлези, подлези и др.) като елемент на техническата инфраструктура съгласно чл. 64 (1) от ЗУТ, както и гнездова и контактна мрежа, спирки на обществения градски транспорт, бази за ремонт и поддръжка и оборудване., включително системи за видеонаблюдение и др. във връзка с развитието на интегрирана система за градски транспорт;
 • изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи за пешеходци и велосипедисти, паркинги за велосипеди, подлези, надлези, транспортна инфраструктура, включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци, информационни табели, маркировка и др. като част от интегрираната система за градски транспорт;
 • подобряване на връзките между интегрирания градски транспорт, междуградския автобусен, жп и морски транспорт , като част от реализиране на интермодални превози — обновяване на общински автогари, предгарови пространства общинска собственост, автобусни спирки на градския транспорт, осигуряващи лесен трансфер към следващия по вид транспорт и логическа връзка между инфраструктурата и други;
 • мерки във връзка с организация на паркирането в близост до възлови точки на масовия градски транспорт извън централните градски части.

Бенефициери

 • 39 общини за градовете от 1-во до 3-то ниво, съгласно раздел 4.2 „Устойчиво градско развитие“ от програмата.
 • Финансови инструменти за градовете от 1-во до 3-то ниво, съгласно раздел 4.2 „Устойчиво градско развитие“ от програмата.

Приоритетна ос 2 Регионална образователна инфраструктура

Бюджет: 77 375 499 евро.

Инвестиционен приоритет:
"Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение"
 
Допустими дейности:
 • строителство, реконструкция и ремонт на държавни и общински училища от национално и регионално значение, както и на висши учебни заведения, включително прилежащото дворно място и общежитията към тях;
 • доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване;
 • внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.;
 • въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници на горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно;
 • обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на сградите;
 • подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради.
 
Мерките за енергийна ефективност и въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници не могат да се изпълняват самостоятелно, а единствено като част от останалите строително монтажни дейности по съответните обекти.
 
Бенефициери
 • МОН за училищата държавна собственост към МОН;
 • МЗХ за училищата държавна собственост към МЗХ;
 • МК за училищата държавна собственост към МК;
 • МФВС за спортните училища, собственост на МФВС;
 • Висши училища;
 • Общини за общинска образователна инфраструктура от национално и регионално значение.

Приоритетна ос 3 Регионална здравна инфраструктура

Бюджет: 55 71 529 евро.

Инвестиционен приоритет:
"Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище"

 

Допустими дейности:
 • доставка на подходящо оборудване, обзавеждане и строително-ремонтни работи за заведения за спешна помощ (включително линейки), в съответствие с одобрената Концепция за развитие на спешната медицинска помощ;
 • внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.;
 • въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници на горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно;
 • обследвания за енергийна ефективност и конструктивни укрепвания на горепосочените сгради;
 • подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради.

Мерките за енергийна ефективност и въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници не могат да се изпълняват самостоятелно, а единствено като част от останалите строително монтажни дейности по съответните обекти.
 
Бенефициери
 • МЗ за регионална здравна инфраструктура;
 • Общини за общинска здравна инфраструктура.
 

Приоритетна ос 4 Регионална социална инфраструктура

Бюджет: 44 57 224 евро.

Инвестиционен приоритет:
"Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище"
 
Допустими дейности:
 • строителство, ремонт, реконструкция на центрове, предоставящи услуги за деца в риск – дневни центрове за деца с увреждания, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове по превенция за деца и семейства от различни уязвими групи (наркозависими, деца с увреждания, деца с девиантно поведение и др.), включително прилежащото им дворно място (при условие че сградата разполага с такова);
 • строителство на Центрове за настаняване от семеен тип и прилежащото им дворно пространство за деца в риск;
 • строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за Защитени жилища (пристрояване, надстрояване, реконструиране и преструктуриране на пространства) и др., включително прилежащото им дворно място (при условие че сградата разполага с такова);
 • изграждане на инфраструктурата за съпътстващи услуги за деца и възрастни - Дневен център и Център за социална рехабилитация и интеграция и др., включително прилежащото им дворно място (при условие че сградата разполага с такова);
 • строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за социални услуги в общността (в т.ч. социални услуги резидентен тип), във връзка с процеса на деинституционализация на възрастни /пълнолетни лица (пристрояване, надстрояване, реконструиране и преструктуриране на пространства) и др., включително прилежащото им дворно място (при условие че сградата разполага с такова);
 • строителство, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предоставяне на услуги за ранно детско развитие за деца и техните семейства и др.;
 • доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване;
 • внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.;
 • въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници на горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно;
 • обследвания за енергийна ефективност и конструктивни укрепвания на горепосочените сгради;
 • подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради.

Мерките за енергийна ефективност и въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници не могат да се изпълняват самостоятелно, а единствено като част от останалите строително монтажни дейности по съответните обекти.
 
Бенефициери
 • Общини;
 • Министерство на здравеопазването за медико-социални домове за грижи.
 

Приоритетна ос 5 Регионален туризъм

Бюджет: 110 143 059 евро.

Инвестиционен приоритет:
"Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство"
 
Допустими дейности:
 • развитие на културни и исторически атракции от национално и световно значение, като например възстановяване, опазване, експониране, социализиране, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др., в т. ч. възстановяване, опазване, експониране, реставрация и реконструкция на религиозни обекти с национално и световно значение, включително и дейности по вертикална планировка, подобряване на прилежащите пространства;
 • развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски информационни центрове);
 • развитие на допълнителна дребно мащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението им (ВиК, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление и ел. инсталация, малки съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги, съоръжения, обслужващи туристическата атракция и посетителите, необходими за развитието на цялостен туристически продукт);
 • допълнителни дребно мащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение към подкрепяните атракции (организиране на събития в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности);
 • подпомагане развитието на регионални продукти и пазарната информация, като регионален маркетинг и изследвания на влиянието, регионални проучвания на посетителите, разработване на междуобщински маркетингови и рекламни стратегии и програми за туристическия продукт, разработване на туристически пакети, рекламни дейности - подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия продукт и др., включително и за финансираните обекти на културното наследство и тяхната връзка със заобикалящата природна среда;
 • съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции;
 • участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири и организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти;
 • информиране на обществеността, включително чрез кампании за подобряване на осведомеността относно културното наследство и неговото опазване и съхранение;
 • внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване;
 • въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници на горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия, когато това е технически възможно и икономически целесъобразно;
 • обследвания за енергийна ефективност на горепосочените сгради;
 • подобряване достъпа за хора с увреждания до обектите на културното наследство и съпътстващата инфраструктура.

Мерките за енергийна ефективност и въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници не могат да се изпълняват самостоятелно, а единствено като част от останалите строително монтажни дейности по съответните обекти.
 
Бенефициери

 • Министерство на културата – за обектите държавна собственост в управление на МК;
 • Религиозни институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица – за обектите, собственост на съответните религиозни институции и техните местни поделения - юридически лица;
 • Общини – за обектите общинска собственост (или за държавна собственост с предоставено право на управление на общините), включително в партньорство с неправителствени организации за дейности за развитие на регионални туристически продукти;
 • Финансови инструменти.

Приоритетна ос 6 Регионална пътна инфраструктура

Бюджет: 168 518 880 евро.

Инвестиционен приоритет:
"Подобряване на мобилността на регионално равнище посредством свързването на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на TEN-T, включително мултимодални възли"

Цялата приоритетна ос ще се изпълнява само чрез финансови инструменти.

Приоритетна ос 7 Превенция на риска

Бюджет: 17 072 174 евро.

Инвестиционен приоритет:
"Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне  със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия"
 
Допустими дейности:
 • инфраструктурни мерки за укрепване, ограничаване и предотвратяване на свлачищни, ерозионни, абразионни и други неблагоприятни геодинамични процеси;
 • проектирането и изпълнението на геозащитни строежи и мероприятия може да включва повърхностна обработка на свлачищата, планиране, водозащита, дрениране, подпиране на свлачищата, укрепването им с подпорни конструкции и др. дейности съгласно Наредба № 12 за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони;
 • инфраструктурни мерки за силово укрепване и стабилизиране на свлачища, като разрушаване на незаконно построени сгради и съоръжения способстващи за развитието на свлачището, разрушаване на негодни за ползване сгради и съоръжения, компрометирани поради развитието на свлачището;
 • изграждане на съоръжения за понижаване на подпочвените води под нивото на хлъзгателната повърхнина (например хоризонтални сондажи, събирателни шахти и др.) и за отвеждането им извън територията на свлачището;
 • изграждане на съоръжения за отвеждане на повърхностните води извън територията на свлачището (например окопи, канавки, дренажни ребра и др.);
 • инфраструктурни мерки и изграждане на нови съоръжения за заздравяване и конструктивно укрепяване на свлачището, включващи например преоткосиране, повърхностно отводняване и дълбочинно отводняване, анкерни, пилотни и пилотно-анкерни конструкции, дренажни системи, канавки и шахти, подпорни стени, анкерирани стени, шлицовани стени и др.);
 • изграждане на защитни съоръжения при срутища – укрепване на активната част от срутището, покриване с метални (телени) мрежи, предпазни канавки, уловителни мрежи, уловителни стени, предпазни насипи, защитни навеси и др.
 • вертикална планировка на района на свлачището с цел осигуряване на устойчивост на откоса;
 • изграждане на автоматизирани контролно-измервателни системи (КИС) за мониторинг на поведението на свлачището след реализацията на инфраструктурните мерки;
 
Бенефициери
 • Общини в съответствие с Методологията за приоритизиране на свлачищни обекти
 
Специфични територии:
 • Инвестициите ще се осъществяват на територията на цялата страна, в съответствие с Методологията за приоритизация на свлачищни обекти.
 • Данните показват, че населените места с най-голям брой активни (периодично активни) свлачища са села или малки градчета извън 67-те града, които ще бъдат подпомогнати по линия на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 г.

Приоритетна ос 8 Техническа помощ

Бюджет: 52 317 953 евро.

Допустими дейности:

 • предоставяне на техническа подкрепа, консултации, изследвания, анализи, проучвания и др., необходими за правилното управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ОПРР;
 • доставка и поддръжка на комютъризирана информационна система (хардуер и софтуер) и на офис оборудване, необходимо за управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на ОПРР; Оценка на изпълнението на ОПРР  (включително текуща оценка);
 • подкрепа за финансовия контрол и одит (включително проверки на място и свързаните с тях отчети, вътрешни системи за контрол, съблюдаване спазването на процедурите за обществени поръчки и др.);
 • подкрепа на процесите на оценка и избор на проекти (организация на оценителни комисии, база данни от независими експерти, притежаващи необходимите технически познания и опит, наемане на експерти, и др.), независими оценки на проекти;
 • организиране на работата, текущи разходи и обучение на Комитета за наблюдение на ОПРР;
 • обучение на персонала на бенефициерите и УО на ОПРР (работни срещи, семинари, обмен на добри практики и опит и др.);
 • подкрепа за подготовката на документи за следващия програмен период (консултации, проучвания, наръчници и др.);
 • изготвяне и поддръжка на интернет страница, участия в медиите, информационни филми и клипове по телевизията, реклами и други контакти с пресата;
 • публикации, бюлетини, брошури, постери, наръчници и др.;
 • рганизиране на конференции, “пътуващи” изложби и семинари, информационни кампании, анализи на общностите, кръгли маси и фокус групи, публикации, анкети, проучвания, семинари за стимулиране на гражданската подкрепа и отговорност за предлаганите инвестиции;
 • оценка на потребностите от обучение и консултация;
 • изготвяне и изпълнение на планове за действие за укрепване на административния капацитет на бенефициерите на ОПРР на базата на направените оценки;
 • разработване и изпълнение на програми за обучение (наемане на експерти, организиране на обучения, обучителни материали и др.) за улесняване на изпълнението на ОПРР;
 • осигуряване на подкрепа за подготовката на проектите за финансиране в рамките на ОПРР;
 • възнаграждения включително осигуровки, и допълнително материално стимулиране за Управляващия орган на ОПРР и бенефициерите, обезпечаване на пътувания на служителите, участващи пряко в програмирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на ОПРР;
 • наем и поддръжка на дълготрайни материални активи за нуждите на УО на ОПРР.
 
Бенефициери
 
 • Управляващ орган на ОПРР 2014-2020;
 • Бенефициери на ОПРР 2014-2020.
 

Списък на градовете за подкрепа на интегрираното градско развитие по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. – 67 броя

Съгласно Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. и възприетия подход на ОПРР 2014-2020, 67-те града са разпределени в следните  йерархични нива, както следва:
 • 1-во йерархично ниво – София;
 • 2-ро йерархично ниво – Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Видин;
 • 3-то йерархично ниво – Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Търговище, Разград, Шумен,  Силистра, Добрич, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Перник, Кюстендил, Свищов, Горна Оряховица, Казанлък, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Лом, Гоце Делчев, Панагюрище, Велинград;
 • 4-то йерархично ниво – Сандански, Свиленград, Самоков, Ботевград, Троян, Севлиево, Карнобат, Нова Загора, Попово, Пещера, Поморие, Разлог, Девин, Нови пазар, Мездра, Провадия, Червен бряг, Козлодуй, Берковица, Тутракан, Елхово, Белоградчик, Златоград, Никопол, Генерал Тошево, Крумовград, Ивайловград, Малко Търново.

Един от основните принципи в прилаганата методология е концентрацията на ресурса в градовете от първо и второ йерархично ниво. Предвидените индикативни средства се разпределят както следва: за София - 13,03% от бюджета по приоритетна ос 1, 30,89% -за градовете от второ ниво, 44,91 % - за градовете от трето ниво и 11,17% - за градовете на четвърто ниво.

Общините от йерархично ниво 4 имат възможност да мултиплицират ефектите на средствата по ОПРР като ги комбинират с финансиране от Програмата за развитие на селските райони в останалата част от техните територии.

С цел да се стимулира конкуренцията между градовете от първо до трето ниво, Рамковото споразумение определя резерв в размер на 20% от референтната сума за всеки от градовете. В зависимост от усвояемостта постигната за всеки град до края на 2018 г., резервът се усвоява пропорционално на степента на усвояемост спрямо индикативния референтен бюджет.

За градовете от четвърто ниво се залага по-голям резерв - 30%. Това дава възможност на база ефективност при определяне на приоритетни интегрирани проекти общините сами да определят ресурса, с който ще разполагат за следващия период.

По този начин ще се насърчи конкуренцията между отделните общини. Конкуренция между проектите се осъществява на ниво град, тъй като реално общината е с делегирани права за избор на проекти.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.