Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2014 – 2020 г.

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.


Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съдържа следните мерки:
ПРСР 2014 – 2020 г.

Мярка  1 Трансфер на знания и действия по осведомяване

Мярка  2 Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството

Мярка  3 Схеми за качество за селскостопански продукти и храни

Мярка  4 Инвестиции в материални активи

Мярка 5 Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия и катастрофални събития и въвеждане на подходящи превантивни мерки

Мярка  6 Развитие на стопанства и предприятия

Мярка  7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

Мярка  8 Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите

Мярка  9 Учредяване на групи и организации на производителите

Мярка 10 Агроекология и климат

Мярка 11 Биологично земеделие

Мярка 12 Плащания по натура 2000 и Рамковата директива за водите

Мярка 13 Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения 

Мярка 14 Хуманно отношение към животните

Мярка 15 Екологични услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите

Мярка 16 Сътрудничество

Мярка 17 Управление на риска

Мярка 18

Мярка 19 Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

Тематична програма за малки стопанства по ПРСР 2014 - 2020


Назад

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.