Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. МЯРКА 7

Малка по мащаби инфраструктура

Mалка по размер инфраструктура е инвестиция, която се осъществява чрез дейности, подпомагани по подмярката, при която максималната стойност на допустимите разходи за един обект не надхвърля:

  • Левовата равностойност на 3 000 000 евро при извършване на дейности, свързани със: строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища; изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения; доизграждане (без ново строителство) на канализационна мрежа;
  • Левовата равностойност на 2 000 000 евро при извършване на дейности, свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура;
  •  Левовата равностойност на 1 000 000 евро при извършване на всички други допустими дейности.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.