Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
ЕВРОФИНАНСИРАНЕ

Полезна информация

Полезна информация

Определения

Земеделски производители – физически и юридически лица, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция и продукция от риба и аквакултури, предназначена за продажба, регистрирани в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители.
 • Регистрацията се извършва по Наредба № 3 от 29.01.1999 г.
 • Минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството следва да бъде не по-малко от 8 000 евро.

Земеделски стопанин
- физическо или юридическо лице, което извършва земеделска дейност и чието земеделско стопанство е разположено на територията на страната.

Земеделско стопанство
- всички производствени единици, управлявани от земеделския стопанин и разположени на територията на страната.

Земеделска дейност
- производството на земеделски продукти, включително прибиране на реколтата, добив на мляко, отглеждане и развъждане на селскостопански животни за земеделски цели и/или поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Млади земеделски производители

Земеделски производители
(физически лица и/или еднолични търговци или ЕООД), които ръководят за първи път земеделско стопанство и отговарят на следните условия:

1. Да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили) към датата на подаване на молбата за подпомагане.
2. Да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани:
 • завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или средно икономическо образование със земеделска насоченост и/или
 • завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или висше икономическо образование със земеделска насоченост и/или
 • удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство.

Тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство:

 • в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване те са регистрирани за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване те са подавали заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район;
 • в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване те са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
 • в рамките на 15 месеца преди датата на кандидатстване те са започнали да се осигуряват като земеделски производители, с изключение на случаите, в които земеделския производител е осигурен на друго основание върху максималния за страната осигурителен доход.

М
алки земеделски стопанства

 • Икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) от 2 000 до 7 999 евро;
 • Размер на използваната земеделска площ (ИЗП) до 10 ха.

Стандартен производствен обем (СПО)
е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт.


Селски райони >>>
Общини, в които няма населено място с население над 30 000 души.В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.