Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД

Новини за еврофинансиране 2018

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020

07.06.2018 г.

На вниманието на кандидатите по процедура BG05M9OP001- 4.003 ”Транснационални партньорства”
......................................................................................................................................................................................

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020

30.05.2018 г.

Обучения за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури „Подкрепа за предприемачеството“ и „Развитие на социалното предприемачество“
......................................................................................................................................................................................

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020

18.05.2018 г.

ОП РЧР публикува изменени Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“
......................................................................................................................................................................................

17.05.2018 г.

Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Равни шансове“
......................................................................................................................................................................................

14.05.2018 г.

ОП РЧР публикува изменени Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“
......................................................................................................................................................................................

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020

17.04.2018 г.
ОП РЧР публикува изменени Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“
......................................................................................................................................................................................

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020

23.03.2018 г.

ОП РЧР публикува изменени Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-3.016 „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“
......................................................................................................................................................................................

23.03.2018 г.

ОП РЧР публикува изменени Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лица с увреждания“
......................................................................................................................................................................................


ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

20.03.2018 г.

УО на ОПИК публикува Списъци по процедура № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” 
......................................................................................................................................................................................

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020

15.03.2018 г.

Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1
......................................................................................................................................................................................

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

15.03.2018 г.

Приемат се проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ чрез ИСУН
......................................................................................................................................................................................

14.03.2018 г.

Отворени са всички 7 процедури за близо 200 млн. лв. по подмярка 7.2. от ПРСР
......................................................................................................................................................................................

08.03.2018 г.

Започна приемът през ИСУН по процедура „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“
......................................................................................................................................................................................

08.03.2018 г.

Стартира прием на заявления за хуманно отношение към птиците
......................................................................................................................................................................................

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

21.02.2018 г.

Анализ обобщава най-честите грешки по ЗОП при проектите по ПРСР 2014-2020 г.
......................................................................................................................................................................................

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020

16.02.2018 г.

Управляващият орган на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-4.003 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА”
......................................................................................................................................................................................

19.02.2018 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” публикува изменение на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.002 „ИНОВАТИВНИ ЗАЕДНО“

......................................................................................................................................................................................

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

14.02.2018 г.

Стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ през ИСУН

......................................................................................................................................................................................

ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

09.02.2018 г.

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.019-МИГ ИСПЕРИХ, МЯРКА ОПИК1 „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“

......................................................................................................................................................................................

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020

23.01.2018 г.

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.017 „Подобряване на условията на труд в България чрез намаляване на условията за дискриминацията”
......................................................................................................................................................................................

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

17.01.2018 г.

Фонд „Земеделие“ ще кредитира одобрени проекти по Пчеларската програма
......................................................................................................................................................................................

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020

16.01.2018 г.

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Работа”

......................................................................................................................................................................................

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

16.01.2018 г.

Лихва от 4% за кредити от ДФЗ за инвестиции в селското стопанство

......................................................................................................................................................................................

ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

11.01.2018 г.

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

......................................................................................................................................................................................

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

05.01.2018 г.

Предоставя се възможност за сключване на договори над наличния бюджет по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г.
......................................................................................................................................................................................

Новини за еврофинансиране 2017

ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

22.12.2017 г.

BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)“

......................................................................................................................................................................................

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020

15.12.2017 г.

На вниманието на кандидатите по процедури BG05M9OP001-1.023 ”Подкрепа за предприемачество” и BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“

......................................................................................................................................................................................

12.12.2017 г.

Информация за отпускането на микрокредити по ОП РЧР

......................................................................................................................................................................................

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

12.12.2017 г.

Кандидатите по агроекология и биоземеделие трябва да преминат задължително обучение

......................................................................................................................................................................................

ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

08.12.2017 г.

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

......................................................................................................................................................................................

ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

29.11.2017 г.

Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г.

......................................................................................................................................................................................

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

28.11.2017 г.

Осигурен е бюджет за проекти с 36 точки ранкинг по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 г.

...................................................................................................................................................................................................................................

ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

21.11.2017 г.

ОБЯВА за процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

......................................................................................................................................................................................

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020

20.10.2017 г.

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Равни шансове”

......................................................................................................................................................................................

ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

19.10.2017 г.

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
......................................................................................................................................................................................

ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

18.10.2017 г.

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия”
......................................................................................................................................................................................

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

05.10.2017 г.

Най-често допусканите грешки при кандидатстване по подмерки 7.2 и 7.6

......................................................................................................................................................................................

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020

03.10.2017 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ извърши промяна в Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001- 1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

......................................................................................................................................................................................

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020

29.09.2017 г.

УО на ОП РЧР публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.
......................................................................................................................................................................................

ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

29.09.2017 г.

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.
......................................................................................................................................................................................

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

27.09.2017 г.

ДФ „Земеделие“ осигури средства за всички проекта с 37 точки по подмярка 4.1
......................................................................................................................................................................................

ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

27.09.2017 г.

Поради възникналия на 26.09.2017 г. технически проблем на системата ИСУН 2020, УО на ОПИК публикува Заповед за изменение и изменени условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“
......................................................................................................................................................................................
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.