Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД

Архив

ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020"

31.07.2015 г.

ВАЖНО! Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 8 на ОПРР 2014-2020”.

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

OП "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020"

31.07.2015 г.

ВАЖНО! ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16M10P002-2.001 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛ. ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ И НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИКА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ”

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

ОП "ДОБРО УЛРАВЛЕНИЕ 2014-2020"

31.07.2015 г.

ВАЖНО! ОП „Добро управление“ обявява първата процедура за кандидатстване

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

ОП "ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2014 -2020 г.

29.07.2015 г.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на ОПТТИ

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС

29.07.2015 г.

Министерският съвет прие проекта на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

OП "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020"

27.07.2015 г.

40 НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЪДИХА ОПОС 2014-2020 г.

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

ОП "ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2014 -2020 г.

24.07.2015 г.

Със средства от ОПТ се изгражда система за преброяване на трафика по автомагистралите и първокласните пътища

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020"

24.07.2015 г.

Ирена Първанова е новият ръководител на ОПАК

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 2014-2020"

22.07.2015 г.

Ирена Първанова е новият ръководител на ОПАК

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020"

20.07.2015 г.

Ръководство на български език за държавите членки относно интегрираното устойчиво градско развитие

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

OП "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020"

17.07.2015 г.

Обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

ОП "ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2014 -2020 г.

17.07.2015 г.

Насоки за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ), версия 1.0

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020"

17.07.2015 г.

В СОФИЯ ЩE СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЯВАНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПРР 2014-2020

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

ОП " ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020"

16.07.2015 г.

Приключи първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

ОП "ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2014 -2020 г.

15.07.2015 г.

Еврокомисар Корина Крецу посети РИС центъра в Русе, финансиран по ОП "Транспорт"

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

OП "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020"

14.07.2015 г.

ЕК ПРЕВЕДЕ НА БЪЛГАРИЯ 60 МЛН.ЛВ. ПО НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 2014-2020"

14.07.2015 г.

Следващата цел по ОПАК – до март 2016 г. пред ЕК да бъдат заявени близо 25% от целия бюджет

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020"

10.07.2015 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява процедура на директно предоставяне BG05M9OP001 – 3.002 ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ /ЦЗСП/

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020"

10.07.2015 г.

Обсъждане на проект на Указания по „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

10.07.2015 г.

Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

10.07.2015 г.

Публикувана е Инструкция за определяне на структурата и състава на Междинните звена за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................


09.07.2015 г.

Обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” .

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................


ОП " ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020"

02.07.2015 г.


Проведе се първото заседание на тематичната работна група за разработване на новата ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

ПРСР 2014-2020

06.07.2015 г.

Проведе се трета международна конференция по подхода ЛИДЕР/ВОМР

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020"

02.07.2015 г.


Важно!!!


Комитетът за наблюдение одобри изменение на Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ на ОПРР 2014-2020 за 2015 г.

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................


OП "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020"

01.07.2015 г.

3 ЮЛИ – ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

25.06.2015 г.

Управляващият орган на ОПИК уведомява всички потенциални кандидати по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения кпацитет в МСП", че в съответствие с чл. 14, ал. 1 от ПМС № 107/2014 въпроси, постъпили в периода 18.06.2015 – 08.07.2015 г.

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020"

12.06.2015 г.

Отмяна на административната процедура за изслушване на бенефициенти в МОФК, приета с ПМС №134/2010 г.

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 2014-2020"

08.06.2015 г.

ОПАК заяви нови 4,3 млн. лв. за възстановяване от ЕК

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

04.06.2015 г.

На 04.06.2015 г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05М9ОP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020"

04.06.2015 г.

16-то заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и 2-ро на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. ще се проведат в София

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2014 -2020 г.

03.06.2015 г.

Стартирани са тръжни процедури на стойност около 575 млн. евро по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

OП "ОКОЛНА СРЕДА"

03.06.2015 г.

ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС

29.05.2015 г.

КОМИТЕТЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ УТВЪРДИ ОСЕМ ОПЕРАЦИИ, КОИТО ЩЕ СТАРТИРАТ ДО КРАЯ НА 2015 ГОДИНА

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

28.05.2015 г.

На 28.05.2015 г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“ 

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

28.05.2015 г.

Със Заповед № РД-16-435/ 28.05.2015г. на Министъра на икономиката и Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013 г. е одобрено актуализирано Оперативно ръководство за изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк“, версия 2 и приложенията към него.


.......................................................................................................................................................................................

ОП "ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2014 -2020 г.

28.05.2015 г.

Ивайло Московски: Полагаме максимални усилия да изградим конкурентна пътна и жп инфраструктура 

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

27.05.2015 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРЕДСТАВИ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ ПРЕД ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"

22.05.2015 г.

Важно!!!Нов адрес за кореспонденция с УО на ОПАК

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................


ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

22.05.2015 г.

ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 2014-2020

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................


ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

21.05.2015 г.

Процес на интелигентна специализация

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС

20.05.2015 г.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ 2014-2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"

20.05.2015 г.

ОПАК финансира 44 специализирани обучения за членове и служители на ВСС

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

20.05.2015 г.


Важно!!!

Изменено Приложение Б (Бизнес план) към Насоките за кандидатстване

 Изменено Приложение Б (Бизнес план) към Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

20.05.2015 г.

Ръководство за изпълнение на ДБФП по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

20.05.2015 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 2014-2020

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

19.05.2015 г.

Публикувано е изменение на Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"
14.05.2015 г.

ПРОМЯНА НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН В ГР. СОФИЯ

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

OП "ОКОЛНА СРЕДА"

13.05.2015 г.

МС ОДОБРИ ОКОНЧАТЕЛНИЯ ВАРИАНТ НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

11.05.2015 г.

КОНКУРС ЗА ЛЮБИТЕЛСКО ВИДЕО "ПОСОКАТА ИЗБИРАШ ТИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ДАВАМЕ НИЕ" ПО ОПРЧР 2014-2020

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

11.05.2015 г.

Стартират информационни дни за популяризиране на схема "Независим живот" на ОПРЧР

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"
11.05.2015 г.

Министър Лукарски даде старт на информационната кампания за първата процедура по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

08.05.2015 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот”

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"
08.05.2015 г.

МИНИСТЪР ЛУКАРСКИ ЩЕ СЕ СРЕЩНЕ С БИЗНЕСА В ГР. ВРАЦА ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"
07.05.2015 г.

ОТВОРЕНА Е ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОДОБРЕНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020"

07.05.2015 г.

Министерски съвет одобри окончателния вариант на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

OП "ОКОЛНА СРЕДА"

05.05.2015 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕВЕДЕ 557 МЛН. ЛВ. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

30.04.2015 г.

Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ съвместно с дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС“ в Администрацията на Министерски съвет стартира тестване на системата ИСУН 2020 - 30/04/2015

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020"
30.04.2015 г.


Обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване и документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

30.04.2015 г.

Изготвен е проект на изменение на Методически насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (април 2015 г.)

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

30.04.2015 г.

МРРБ обяви обществена поръчка за юридически услуги за подпомагане работата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

29.04.2015 г.

ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ НА ФУНКЦИИ НА МЕЖДИННИ ЗВЕНА по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020

Виж повече >>>ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
28.04.2015 г.

Обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване и документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС
24.04.2015 г.

Промяна в Изискванията за кандидатстване по процедура BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
24.04.2015 г.

България подаде заявление за подпомагане от фонд „Солидарност“ за бедствията в периода 30.01.2015 – 04.02.2015

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

22.04.2015 г.

МТСП и общините ще разгледат възможностите за подобряване на процеса по извеждане на децата от институциите

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
17.04.2015 г.

Финализирани са преговорите с Европейската комисия за обхвата на програмата „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"
16.04.2015 г.

МИНИСТЪР ЛУКАРСКИ ПРЕДСТАВИ НОВАТА ПРОГРАМА „ИНOВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

15.04.2015 г.

Министър Лукарски ще представи възможностите за насърчаване на малките и средни предприятия на форум със зам.-председателя на ЕК Юрки Катайнен

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС
14.04.2015 г.

Пълна прозрачност в изпълнението на Комуникационните планове на програмите

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"
08.04.2015 г.

ОПАК заявява близо 7,2 млн. лв. за възстановяване от ЕК

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

OП "ОКОЛНА СРЕДА"
07.04.2015 г.

МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: 12 000 ДУШИ ЩЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ НОВАТА ВИК МРЕЖА НА ГРАД СЕВЛИЕВО

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"
03.04.2015 г.

Системата за електронно възлагане на обществени поръчки беше представена пред бизнеса и публичната администрация

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
03.04.2015 г.

Деница Николова, зам.-министър на МРРБ и ръководител УО на ОПРР представи възможностите за финансиране на държавни и общински училища по ОПРР 2014-2020 г.

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................


Деница Николова, зам.-министър на МРРБ и ръководител УО на ОПРР представи възможностите за финансиране на държавни и общински училища по ОПРР 2014-2020 г.

02.04.2015 г.

Обявена е покана за подаване на проектни предложения по програмата за сътрудничество УРБАКТ III 2014-2020

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"
02.04.2015 г.

Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП 

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "ТРАНСПОРТ"
02.04.2015 г.

Ивайло Московски: Метрото превърна летище София в мултимодален транспортен център

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

01.04.2015 г.

Министър Московски ще участва в церемонията по пускане на метрото до Летище София

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................OП "ОКОЛНА СРЕДА"
01.04.2015 г.

МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ИНСПЕКТИРА РАБОТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН ПЕРНИК“

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ПРСР 2014-2020
27.03.2015 г.

Важно!!!

ЗАПОВЕД № РД  09-213/27.03.2015 г. за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по реда на НАРЕДБА № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

Важно!!!

На 27.03.2015 г. Държавен Фонд „Земеделие” публикува на електронната си страница заявление за кандидатстване и бизнес план в електронен формат. (xls.). При допълнително тестване на функционалностите на документите в електронен формат, както и на базата на получена от потенциалните кандидати информация, бяха установени технически пропуски в заявлението за кандидатстване и бизнес плана формат (xls.).      

   Към настоящия момент документите са обновени и актуалните образци са публикувани на страницата на Държавен Фонд „Земеделие” www.dfz.bg > Програма за развитие на селските райони 2014-2020 > мерки за подпомагане > подмярка 4.1. 

ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
25.03.2015 г.


Европейската комисия прие решение за отпускане на помощта от 10,5 млн. евро на България от фонд „Солидарност“ за наводненията от юни 2014 г.

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"
24.03.2015 г.


Над 560 държавни структури ще бъдат свързани в Интегрирана информационна система

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "ТРАНСПОРТ"
24.03.2015 г.


Министър Ивайло Московски: Продължаваме развитието на основната TENT-T мрежа в България

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................OП "ОКОЛНА СРЕДА"
20.03.2015 г.


МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА УЧАСТВА В РАБОТНА СРЕЩА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН КОСТЕНЕЦ (САМОКОВ)

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС
19.03.2015 г.


ОПРЧР стартира работа по операции за намаляване на бедността и насърчаване на младежката заетост

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
18.03.2015 г.


Заместник-министър Деница Николова ще открие обновената многопрофилна болница в Етрополе

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "ТРАНСПОРТ"
17.03.2015 г.


Започва проектирането на интермодален терминал в гр. Видин

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"
16.03.2015 г.

ВАЖНО!

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС
15.03.2015 г.


СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014-2020 г.

Виж повече >>>.......................................................................................................................................................................................


OП "ОКОЛНА СРЕДА"
13.03.2015 г.


СТАРТИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОСЕТИТЕЛКИ ЦЕНТЪР В СЕЛО ЛЮТИБРОД

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС
13.03.2015 г.


ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В МОН ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 3 И 4 НА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007 – 2013

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................


ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

12.03.2015 г.


Информационен ден относно публикувани Изисквания за кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за щетите от бедствията в периода 19-23 юни 2014 г.

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................


09.03.2015 г.


Изисквания за кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за щетите от бедствията в периода 19-23 юни 2014 г.

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"
09.03.2015 г.


ОПАК изпрати доклад за сертифициране на още 4,3 млн. лв.

Виж повече >>>


.......................................................................................................................................................................................

НССЗ
05.03.2015 г.


НССЗ ще организира над 1 000 изнесени приемни в различни населени места през 2015 г.

Виж повече >>>

ПРСР 2014-2020
05.03.2015 г.


УО на ПРСР проведе информационна среща по подхода Водено от общностите местно развитие

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
25.02.2015 г.


Стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
24.02.2015 г.


УО на ОПРР публикува Указания във връзка с въведена процедура по регистриране и верифициране на служебни искания за плащане

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
23.02.2015 г.


Eвропейската комисия възстанови плащанията към България по Приоритетни оси 1 и 3 на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
20.02.2015 г.


2015 година е ключова за договарянето по ОПРР 2014 – 2020 г., обясни зам.-министърът на МРРБ и Ръководител на УО на ОПРР Деница Николова по време на обучение на бенефициенти

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС
19.02.2015 г.


ОДОБРЕНИ СА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО - РУМЪНИЯ- БЪЛГАРИЯ
13.02.2015 г.


Откриване на нови хоризонти и повишаване на качеството на живот за населението в граничните региони между България и Румъния: Комисар Крецу дава зелена светлина за инвестиции на ЕС в размер на 216 милиона евро.

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"
13.02.2015 г.


Информация за обученията на ИПА, включени в проекти по ОПАК

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
06.02.2015 г.


Стартира конкурсът на ЕК за добри практики в публичната администрация EPSA 2015

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
05.02.2015 г.


Важно!!!

Публикувани са нови Указания за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
03.02.2015 г.


Подкрепа от фонд „Солидарност” на ЕС за щетите от бедствията

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
ОП "ТРАНСПОРТ"
03.02.2015 г.


Обходният път на град Габрово ще бъде изграден в срок

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
30.01.2015 г.

ВАЖНО! 

УО на ОПРР уведомява всички свои бенефициенти, че са приети нови актуализирани указания на Mинистъра на финансите ДНФ № 1 от 26.01.2015 г.

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС
29.01.2015 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА „REGIOSTARS 2015“

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
28.01.2015 г.

Стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
28.01.2015 г.

Зам.-министърът на МРРБ и Ръководител на УО на ОПРР Деница Николова ще открие кръгла маса за прилагането на финансови инструменти по ОПРР 2014 - 2020 г.

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
28.01.2015 г.

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР г-жа Деница Николова ще открие изграждането на велоалеи в Пловдив

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
ОП "ОКОЛНА СРЕДА"
27.01.2015 г.

МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ИНСПЕКТИРА НА МЯСТО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ НА ЗАВОДА ЗА МЕХАНИЧНО-БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В СЕЛО ЯНА

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

22.01.2015 г.

Отговори на постъпили въпроси от участници в Информационното събитие по повод стартиране на ОПРЧР 2014-2020
Управляващият орган предоставя отговор на постъпилите писмени запитвания от участниците в откриващото информационно събите на ОПРЧР 2014-2020 на 15.01.2015 г. в гр. Пловдив.
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6972

.........................................................................................................................................................................................

19.01.2015 г.

Близо 60 % от средствата по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 са предвидени за заетост

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................

ОП "ТРАНСПОРТ"
22.01.2015 г.


Mинистерството на образованието и науката очаква официалното решение на Европейската комисия за одобрение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ до края на месец март 2015 г.

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................
СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС
21.01.2015 г.


Mинистерството на образованието и науката очаква официалното решение на Европейската комисия за одобрение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ до края на месец март 2015 г.

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................
ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"
15.01.2015 г.


Сметната палата финализира успешно първия си проект по ОПАК

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................
GreenTech.bg
13.01.2015 г.


Дават до 1000 евро за малки граждански еко-проекти

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................
ОП "ОКОЛНА СРЕДА"
12.01.2015 г.


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ЗА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................
СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС
12.01.2015 г.


Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел с девет нови е-услуги

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................
ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
12.01.2015 г.


ВАЖНО! ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ЗА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................
12.01.2015 г.


Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. с нов заместник-ръководител на Управляващия орган

Виж повече >>>


СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС
12.01.2015 г.


Променени са Изискванията за кандидатстване и пакетът документи за кандидатстване по схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период"

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................
ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
08.01.2015 г.


Променени са Изискванията за кандидатстване и пакетът документи за кандидатстване по схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период"

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................
ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"
05.01.2015 г.


Информация за бенефициентите по ОПАК

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................
СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС
05.01.2015 г.


ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЮЛНЦ) ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ЧИИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА УЧАСТВАТ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2014-2020)

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА И ГРАДСКА ПОЛИТИКА“ НА ЕК
05.01.2015 г.


ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАГРАДИ НА „REGIOSTARS 2015“ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА И ГРАДСКА ПОЛИТИКА“ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Виж повече >>>

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС

30.12.2014 г.


ГОЛЯМО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОПРЧР 2014-2020

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................
30.12.2014 г.


НАД 16,5 МЛРД. ЛЕВА СА ИЗПЛАТЕНИ ПО ПРОГРАМИТЕ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................
ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"
19.12.2014 г.


Европейската комисия възстанови още 7,3 млн. лв. по ОПАК

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................
ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"
19.12.2014 г.


СЪОБЩЕНИЕ

  Уважаеми бенефициенти, информираме ви за влязло в сила Решение на Министерски Съвет № 788 от 28 ноември 2014 г. за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори
.
.........................................................................................................................................................................................
ОП "ТРАНСПОРТ"
17.12.2014 г.


Министър Ивайло Московски: Много време е изгубено в изпълнението на ОП „Транспорт”

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................
СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС
16.12.2014 г.


Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 е първата оперативна програма, която стартира в България

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................
ОП "ОКОЛНА СРЕДА"
15.12.2014 г.


РИСКЪТ ОТ ЗАГУБА НА СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“ Е НАМАЛЕН ДО 22 МЛН. ЕВРО

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................

15.12.2014 г.


ЗАПОЧНА СТРОЕЖЪТ НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ КРАЙ АКСАКОВО

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

15.12.2014 г.


Над 71 млн. лева бяха изплатени по ПРСР (2007-2013г.)

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................

15.12.2014 г.


МЗХ работи активно по новата ПРСР

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................

ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"
13.12.2014г.
 СЪОБЩЕНИЕ

 

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 след отразяване на официалните коментари на ЕК от 05.12.2014 г. е изпратен отново за разглеждане от Комисията. Промените в проекта на ОПИК, одобрен с РМС 771/17.11.2014, касаят допълването на действия, които да се предприемат за изпълнение на предварителни условия 7.4, 1.1 и 1.2 и редакции, свързани с отразяване на технически бележки.
Пълният текст на проекта на ОПИК 2014-2020 можете да изтеглите оттук.

 

.........................................................................................................................................................................................

ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
13.12.2014г.

Важно!

  Променени са Указания за временно спиране и възобновяване на изпълнението на проект

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................


СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС
13.12.2014 г.

Покана за участие на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности, в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................

ОП "ОКОЛНА СРЕДА"
12.12.2014 г.


СЪСТОЯ СЕ ГОДИШНОТО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013“

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................

СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС
12.12.2014 г.

Томислав Дончев: Когато говорим за европейско финансиране, е важно не движението на парите, а ефектът на инвестициите

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................

ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"

12.12.2014 г.

Напредъкът по ОПАК беше представен пред Комитета за наблюдение на НСРР

Виж повече >>>


.........................................................................................................................................................................................


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
12.12.2014 г.

Биологичните производители ще могат да кандидатстват за 200 млн. лв. от новата ПРСР 2014-12-12

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................

ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
11.12.2014 г.


I-ВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................

ОП "ТРАНСПОРТ"
11.12.2014 г.

Представиха изпълнението на ОП „Транспорт“ по време на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка 2007 – 2013 г.

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
10.12.2014 г.

638 млн. евро са предвидени по общинските мерки в новия програмен период 2014-2020 г. 2014-12-10

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................


ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
10.12.2014 г.

Публикувана е Индикативната годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2015 г.

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................

ОП "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"
 10.12.2014 г.

Проведе се Първото (предварително) заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................

ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
09.12.2014 г.

Годишна информационна конференция на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. на 10.12.2014 г.

Виж повече >>>

.........................................................................................................................................................................................

ОП "ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020"

09.12.2014 г.

СВЕТЛАНА ЖЕКОВА: ЗАЛОЖИЛИ СМЕ МЕРКИ, КОИТО ДА ПОДПОМОГНАТ ОБЩИНИТЕ В НАМИРАНЕТО НА РЕШЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИЯ ПРОБЛЕМ СЪС ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА


Виж повече >>>

..............................................................................................................................................................

05.12.2014 г.

ПРЕДСТАВЕНИ БЯХА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020

Виж повече >>>

..............................................................................................................................................................

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
04.12.2014г.

Заместник-министър Грудев: ПРСР 2014 – 2020 дава възможност и за колективни инвестиции в земеделска техника 

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................


03.12.2014г.

"Млад фермер" и "Инвестиции във физически активи" ще бъдат първите отворени мерки в новия програмен период

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................

ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"
04.12.2014 г.


Препоръки на Управляващия орган на ОПАК относно обществените поръчки

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................


04.12.2014г.


ЗАПОЧВА РАБОТА МЕТОДИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ ПО ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................


ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
02.12.2014г.

Г-жа Деница Николова, заместник-министър на МРРБ и ръководител на Управляващия орган на ОПРР ще участва в Годишната конференция на НСОРБ

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................


ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

01.12.2014г.

Министър Ивайло Московски: Няма да има загуба на средства по ОП „Транспорт“ към края на 2014 г.

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.


28.11.2014г.

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 е първата оперативна програма, която стартира в България


Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................

28.11.2014г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ публикува Индикативна годишна работна програма за 2015 г.

ИГРП на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" може да изтеглите от тук


ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ'
26.11.2014г.

Важно!

 Актуализирани са Указанията за промени в договори и рамкови споразумения и Указанията за промяна на проекти по Техническа помощ

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................


Министерство на регионалното развитие

21.11.2014г.
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩА

Важно!

До 15.01.2015  г. ще се приемат заявления за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (ЗФПИОЕЕ) по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“ по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.. След тази дата, заявления няма да се приемат предвид крайния срок за приключване на строително-монтажните дейности – 31.10.2015 г. Със сдруженията на собствениците на одобрените сгради ще бъдат сключени споразумения за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ).


Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................

Европейска комисия

ЕС ще улесни държавите при подпомагането на предприятия като част от преразглеждането на правилата за стимулиране на растежа и насърчаване на научните изследвания и иновациите.

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................

21.11.2014г.


ДДС НЕ Е ДОПУСТИМ РАЗХОД ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТИ ОТ ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПОС

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................

20.11.2014г.


Промени в Методологията за определяне на финансови корекции за нарушения при провеждането на обществени поръчки

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
18.11.2014г.


Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. е изпратена официално за одобрение в Европейската комисия

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
18.11.2014г.


Проектът на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 бе изпратен на Европейската комисия

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) след съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрение от Министерския съвет беше изпратен по официален път на службите на  Европейската комисия чрез системата SFC 2014 на 17.11.2014 г. Пълният текст на проекта на ОПИК 2014-2020 можете да изтеглите oттук.

.......................................................................................................................................................................................
18.11.2014г.


Нова информационна система повишава прозрачността в съдебната система

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
30.10.2014г.

Набиране на проектни предложения в рамките на Инструмента за МСП по програма „Хоризонт 2020“

Виж повече >>>

.......................................................................................................................................................................................
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.