Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД

Новини за счетоводство и данъци

12.01.2016 г

ПУБЛИКУВАНО Е ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИЕТИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. (ДВ, БР. 30 ОТ 2005 Г.)

В сила от 01.01.2016 г.

Обн. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2016г.


Виж повече >>>
....................................................................................................................................................................................


СС № 42 - ПРИЛАГАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

В сила от 01.01.2016 г.
Приет с ПМС № 349 от 30.12.2015 г.

Обн. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2016г.

Виж повече >>>
....................................................................................................................................................................................


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ (ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г.)

В сила от 11.01.2016 г.
Издадена от Министерство на финансите

Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г.

Виж повече >>>

....................................................................................................................................................................................


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА (ДВ, БР. 1 ОТ 2006 Г.)

В сила от 01.01.2016 г.
Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г.

Виж повече >>>

....................................................................................................................................................................................


ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КОРЕЙСКАТА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2017 Г.

(Одобрена с Решение № 81 от 14 февруари 2014 г. на Министерския съвет. В сила от 8 декември 2015 г.)

Издадена от Министерството на външните работи

Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г.


Виж повече >>>

....................................................................................................................................................................................

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2019 Г.

(Одобрено с Решение № 921 от 20 ноември 2015 г. на Министерския съвет. В сила от 1 януари 2016 г.)Издадено от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г.

Виж повече >>>

....................................................................................................................................................................................


УКАЗ № 271 ОТ 16.12.2015 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Обн. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г.

Виж повече >>>

....................................................................................................................................................................................

20.12.2014 г.

Новото в Закона за местните данъци и такси от 01.01.2015г.

Виж повече >>>
....................................................................................................................................................................................

22.12.2014 г.

Промени в осигуряването през 2015 г. Минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 4.4%
Виж повече >>>
....................................................................................................................................................................................

Правителството одобри законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

01.12.2014 г.

Министерският съвет одобри проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. В него се предвижда запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.
Виж повече >>>
....................................................................................................................................................................................

НОИ

10.12.2014 г.

Среден осигурителен доход за страната за месец октомври 2014 г.
Виж повече >>>
....................................................................................................................................................................................
25.11.2014 г.

От 1 декември 2014 г. НОИ започва издаването на уникални номера на болничните листове
Виж повече >>>
....................................................................................................................................................................................
24.11.2014 г.

Нова е-услуга на НОИ изчислява прогнозен размер на обезщетението за бременност и раждане
Виж повече >>>
....................................................................................................................................................................................
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.