Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Абонаментно счетоводно обслужване

Абонаментно счетоводно обслужване

„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ ЕООД предлага пълно счетоводно обслужване на местни дружества, включително:

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност
 • Пълна обработка на счетоводните документи, вкл. на фирми, работещи с валута проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител
 • Текущо и навременно осчетоводяване на документи съгласно приложимите национални и международни счетоводни стандарти
 • Консултиране относно правилното изготвяне на счетоводни документи
 • Контрол на съответствието на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство
 • Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материалните запаси
 • Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и амортизации, изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Изготвяне на отчети за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици
 • Следене на оборотите по ДДС, изготвяне на дневници по ЗДДС и справка-декларация по ЗДДС
 • Подаване на месечна справка-декларация по ЗДДС към НАП
 • Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП
 • Представяне на юридическо или физическо лице пред органите на НАП
 • Изготвяне на платежни документи
 • Изготвяне на вторични счетоводни документи
 • Обработка на банкови извлечения
 • Обработка на документи за командировка в страната и чужбина
 • Определяне и начисляване на дължими данъци и такси  на основание ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения
 • Изготвяне на данъчни справки и уведомления
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ и НСИ
 • Изготвяне на месечна справка за финансовия резултат на фирмата
 • Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ
 • Изготвяне на периодични финансови отчети
 • Изготвяне на статистически тримесечни форми
 • Изготвяне на оборотни ведомости
 • Обслужване на фирмени банкови сметки
 • Регистрация на фискални устройства в НАП
 • Регистрация по ЗДДС.


ЦЕНИ ПО ДОГОВАРЯНЕ


Назад

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.