Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД

Услуги по екологичното законодателство

По Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 • подготовка на необходимите документи за провеждане на процедурите за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС):
- уведомление на компетентните органи и засегнатото население за инвестиционното намерение (за преценяване на необходимостта от ОВОС);
- провежнане на консултации за определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС;
изготвяне на Доклад за ОВОС;
 • организиране на обществено обсъждане на доклада за ОВОС;
 • консултации по изпълнението на условията и мерките от Решението по ОВОС или Решението за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 • подготовка на необходимите документи за провеждане на процедурите за Екологична оценка (ЕО): - документи за преценяване на необходимостта и обхвата за ЕО;
 • изготвяне на Доклад за ЕО;
 • провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана или програмата;
 • отразяване на резултатите от консултациите в доклада за ЕО.


По Закона за управление на отпадъците (ЗУО)

 • подготовка на необходимите документи за кандидатстване за издаване на всички видове разрешителни за третиране на отпадъци по ЗУО;
 • подготовка на необходимите документи за кандидатстване за издаване на разрешителни за организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци или за индивидуално изпълнение на  задълженията;
 • изготвяне на отчети за дейности с отпадъци.


По Закона за водите (ЗВ)

 • подготовка на необходимите документи за проверка на допустимостта на инвестиционното намерение спрямо Плановете за управление на речните басейни и забраните по ЗВ;
 • подготовка на необходимите документи за провеждане на процедури за издаване на всички видове разрешителни по ЗВ;
 • подготовка на необходимите документи за провеждане на процедури за промяна на действащи разрешителни;
 • подготовка на необходимите документи за провеждане на процедури за удължаване на срока на действие на издадени по ЗВ разрешителни;
 • консултации по ЗВ (възможно е и абонаментно обслужване):
- по технически и технологични въпроси – включително намаляване на разхода на вода, респ. намаляване на размера на таксите заплащани за правото на използване на водите;
- водене на отчетността регламентирана в ЗВ и в разрешителното (количествен и качествен мониторинг), която е задължителна за титулярите на разрешителни;
- изготвяне на годишен Доклад за изпълнение на условията в издадените разрешителни;
- изготвяне на годишна Декларация за използваните водни количества (ресурси);
- изчисляване на дължимите такси;

 • правно обслужване (възможно е и абонаментно обслужване):
- процесуално представителство и правни консултации;
- изготвяне на възражения до Министъра на околната среда и водите срещу Решения на Директора на Басейновата Дирекция и/или Директора Регионалната инспекция по околната среда и водите;
-  жалби до компетентния съд срещу Решения на Министъра на околната среда и водите, Директора на Басейновата Дирекция и/или Директора Регионалната инспекция по околна среда и водите;
- изготвяне на възражения до компетентния орган срещу издадени Актове за установени административни нарушения;
- жалби до компетентния съд срещу издадени Наказателни постановления по  Актове за установени административни нарушения;
- изготвяне на възражения до компетентния орган при стартирана процедура за принудително събиране на дължимите такси по ЗВ;
- жалби до компетентния съд срещу издадени Актове за установане на публични държавни вземания.


По Зокона за биологичното разнообразие (ЗБР)

 • подготовка на необходимите документи за провеждане на процедурите за Оценка за съвместимостта (ОС): - уведомяване на компетентния орган - за планове, програми, проекти или инвестиционни предложения за извършване на проверка за допустимост, за преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони и оценка на степента на въздействие върху защитените зони;
 • изготвяне на Доклад за степента на въздействие върху защитените зони;
 • провеждане на консултации с обществеността.


 Назад

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.