Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД

Изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги

20 Февруари 2015г.

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, мярка 6.4

     

 

      Приоритетите по мяркат 6,4 са - развитие на туризма, изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги.
      Приоритетните общини, както и списъкът на населени места и курортни селища с развит масов туризъм, които няма да бъдат подпомагани за туристически дейности, през новия период се запазват както при предишния, но се очаква всички села, които към момента попадат под обхвата на общини, които не са приоритетни за финансиране, да бъдат подпомагани, чрез подхода лидер или така наречените местни инициативни групи. Това на практика означава, че всяко село би могло да бъде допустимо за реализирането на инвестиция.
     В новия програмен период ще се дава приоритет на инвестиции, които ще се извършват на територията на Северозападен и Северен централен район.
      Друга новост по под мярка 6.4 е, че размерът на субсидията се увеличава на 75% за сметка на Вашето самоучастие, което става по-малко. Размерът на общата стойност на проекта ще е до 300 000 €.
     Програмата позволява финансиране както за изграждане на нова къща за гости или малък семеен хотел с до 20 стаи, така и реконстуркция на съществуваща сграда в къща за гости или хотел и обновяване на туристически обекти. Предварително допустимите разходи са само за услуги т.е. разходи за проектиране на сградата, консултанти и др.услуги. Като тези разходи са от порядъка на 10%-12% от стойността на субсидията. След одобрение на проекта, програмата допуска разходи за СМР (строително монтажни работи), обзавеждане, изграждане на басейн, ограда, озеленяване и закупуване на моторно превозно средство.
      Минималната стойност на допустимите разходи, с която може да се кандидатства е от 10 000 €, а максималната стойност е до 300 000 €, като максималната субсидия, която ще получите безвъзмездно е до 75%, но не повече от 200 000 €. Това означава, че ако искате да получите максималния размер от 200 000 €, и Вашето съфинансиране да бъде минимално, то проектът Ви трябва да е на стойност 266 667 €, като остатъка от 66 667 € трябва да бъде финансиран от Вас.
      Принципът на финансиране по всички Европейски програми е следният:
След одобряването на проекта, подписвате договор с Държавен фонд земеделие и имате право да заявите авансово плащане. В повечето случаи това плащане е размер между 20% и 50% от стойността на одобрената субсидия. Тук обаче има един много важен детайл – самото авансово плащане се осъществява срещу банкова гаранция – това е банков продукт напомнящ много на обикновеното кредитиране, но вместо лихви се заплаща такса за определен период. Това обаче не означава, че банката няма да поиска отново да ипотекирате имущество, да депозирате средства и т.н. Останалата част от финансирането на проекта трябва да сте осигурили предварително (посредством кредит, заем и пр.) и чак след изразходване на “Вашите” средства да получите субсидия.
      Осигуряването на точно това инвестиране спъваше всички проекти до момента предвид високите изисквания, които имат банките.

      Какво трябва да знаем при подготовка на проектната документация? 


Етапи в процеса за кандидатстване по програма за развитие на селските райони:
1. Първата стъпка е да регистрирате фирма – съветваме ви фирмата да бъде регистрирана като дружество с ограничена отговорност или като едноличен търговец. Допълнителен плюс би било ако управителя на фирмата е жена;
2. Следващата стъпка е избор и покупка на земя. Алтернативен вариант е да придобиете земята с учредяване на вещно право, тоест да намете земята за период не-по малък от 10 години с право на строеж;
3. Изготвяне на подробен устройствен план;
4. Ако теренът е земеделски, задължително трябва да смените статута на земята. Ако обаче закупите терен, на който вече има построена сграда, тази стъпка отпада;
5. Инвестиционен проект - изготвяне на технически или работен проект с количествени сметки – това е най-общо казано описание на материалите със съответните параметри (брой, квадратни метри или обем) и имена на производител – проектът се прави от лицензиран архитект;
6. Получаване на разрешение за строеж от съответната община;
7. Изготвяне на съответната документация, бизнес план и заявление за кандидатстване по програма за развитие на селските райони;
8. Кандидатстване по съответната мярка;
9. Сключване на договор за финансиране на проекта;
10. Намиране на първоначален източник на финансиране;
11. Стартиране с изпълнение дейностите по проекта/бизнес плана – това включва доставка на материали, строително – монтажни дейности, управление и пр.
12. Приключването на дейностите по проекта, е съпътстващо с одит и преглед на цялата документация от страна на управляващия орган;
13. Приключването на проекта завършва с неговото финансиране;

      Датите за приемане на проекти се обевяват на страницата на ПРСР като не Ви препоръчваме да чакате обявяването им и чак тогава да се започнете да подготвяте необходимите документи, а още преди това трябва да сте готови с бизнес плана, финансовата обосновка и ивестиционния проект. Така се избягват много грешки, които са следствие от бързане за да се спазят сроковете.

 Нормално инвестиционен проект за къща за гости или малък семеен хотел от порядъка на 300-500 кв.м. се изготвя за около 30-50 дни, като в този срок не са включени сроковете за набавяне на необходимите документи за проектиране и изходните данни. Затова е добре първо да си направите среща едновременно с представители на консултантска фирма, работеща по подготвянето на документите Ви за кандидатстване, и с архитекта, за да сте наясно какво да направите, дали имотът Ви не попада в устройствени зони, различни от изискванията на програмата, какво да бъде записано в тях (например като име на обекта и др.) и много други неща, които трудно се предвиждат без работата в екип с консултанта и проектанта.
      При започване на проектирането архитектът трябва да подготви проекта така, че да бъде съобразен с изискванията на програмата. Това до голяма степен решава положителната оценка за финансиране на Вашия проект. На този етап е много важна съвместната работа на архитекта и консултанта, тъй като Фонд земеделие има определени лимити за СМР, обзавеждане, озеленяване, закупуване на превозно средство и др. По този начин се залагат максимално допустимите разходи и Вашия проект ще получи максималната субсидия. Имайте предвид, че ако нарушите тези лимити и се стигне до редуциране на субсидията, проекта Ви може да не бъде одобрен.
      Инвестиционният проект тярбва да бъде изработен във фаза технически или работен проект с включени подробни количествени сметки. Така Вашата бъдеща сграда ще бъде точно остойностена и няма да се налага в последствие да дофинансирате със собствени средства, допълнителни работи или материали, неотразени в проектната документация.
      Авторският надзор по време на строителството по всички проектни части е задължителен. Проектантите трябва да следят точното изпълнение на проекта и активно участват в авторския надзор, като особено важно е да се знае, че те са „дясната ръка“ на инвеститора, което превръща този надзор и в инвеститорски. Проектантите трябва да следят за недопускането на нови строително монтажни работи и влагането на материали, непредвидени в инвестиционните проекти. Спазването на ивестиционния проект е задължително условие за успешното финансиране. В противен случай всичко, което е направено и го няма в проекта, се финансира със собствени средства. Или ако го има в проекта и не е направено – не получава финансиране. Трябва да се знае, че целият процес на строителството стриктно се следи от одобряващите органи и при установяване на най-малки несъответствия между проекта и изпълнението, може да се стигне до намаляване финансирането му.
      Добре изработените бизнес план, финансова обосновка и ивестиционен проект Ви гарантират успешното и максимално финансиране на Вашето начинание.

            Ще се радваме да помогнем да превърнем в реалност Вашата идея.
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.